KOMITET ETYKI W NAUCE (KEN) istnieje od 1993 r. Jest komitetem problemowym. Jest afiliowany przy Wydziale Nauk Społecznych i Humanistycznych (Wydział I) Polskiej Akademii Nauk. Podstawowym zadaniem KEN jest diagnoza świadomości etycznej polskiego środowiska naukowego i formułowanie zaleceń dla jej poprawy.

 

COMMITTEE OF ETHICS IN SCIENCE (CES) exists since 1993. It is affiliated in the Faculty of Humanities and Social Science, that is, Faculty I of Polish Academy of Sciences. The diagnosis of ethical consciousness of Polish scientific community and recommendations for its improvements are main tasks of CES.

 

Sprawami indywidualnymi zajmuje się Komisja ds. etyki w nauce PAN