Regulamin Komitetu Etyki w Nauce

Polskiej Akademii Nauk

 

§1

  1. Organami Komitetu są Przewodniczący i Prezydium Komitetu. W skład Prezydium wchodzą Przewodniczący, dwóch Zastępców Przewodniczącego, nie więcej niż pięciu członków Komitetu, Sekretarz.
  2. Zastępców Przewodniczącego oraz Sekretarza powołuje się w drodze głosowania na pierwszym posiedzeniu Komitetu w kadencji. Zastępcami lub Sekretarzem zostają kandydaci, którzy uzyskali najwięcej głosów.

§2

Do zadań Komitetu należy w szczególności:

a) zajmowanie stanowisk w sprawach ogólnych i bieżących, mających związek z etyką w nauce,

b) podejmowanie działań na rzecz podwyższenia standardów etycznych życia naukowego w Polsce.

§3

  1. Posiedzenia plenarne Komitetu i posiedzenia Prezydium Komitetu zwołuje i przewodniczy im Przewodniczący Komitetu. Posiedzeniom może także przewodniczyć wyznaczony przez Przewodniczącego Zastępca Przewodniczącego Komitetu.
  2. Przewodniczący zwołuje posiedzenia, o których mowa w ust. 1 z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej 30% członków Komitetu.

§4

  1. Posiedzenia plenarne Komitetu i posiedzenia Prezydium Komitetu odbywają się co najmniej dwa razy w roku kalendarzowym.
  2. Posiedzenia plenarne Komitetu i posiedzenia Prezydium Komitetu mogą się odbywać z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, z jednoczesnym bezpośrednim przekazem obrazu i dźwięku.

§5

Przewodniczący zawiadamia członków Komitetu pocztą zwykłą lub elektroniczną o terminie posiedzenia plenarnego Komitetu i posiedzenia Prezydium Komitetu nie później niż 14 dni przed wyznaczonym terminem posiedzenia. Zawiadomienie o terminie posiedzenia zawiera porządek obrad planowanego posiedzenia.

§6

Zebranie plenarne Komitetu podejmuje uchwały w sprawach:

a) współpracy z Komisją ds. etyki w nauce i innymi ciałami zajmującymi się podobną problematyką, w szczególności w zakresie upowszechniania standardów rzetelności badań naukowych,

b) opracowania i rozpowszechniania materiałów diagnostycznych dotyczących stanu świadomości etycznej środowiska naukowego i okoliczności go determinujących,

c) opracowania i rozpowszechniania komunikatów, raportów i stanowisk dotyczących etycznych standardów pracy naukowej, roli społecznej badaczy oraz środków wspierających dobre obyczaje w nauce.

§7

Prezydium Komitetu podejmuje uchwały w szczególności w sprawach:

a) bieżącej działalności Komitetu,

b) wewnętrznej struktury Komitetu,

c) przygotowania planów i sprawozdań Komitetu.

§8

Przewodniczący Komitetu w szczególności:

a) reprezentuje Komitet na zewnątrz,

b) zwołuje i organizuje posiedzenia Komitetu i Prezydium Komitetu.

§9

Z posiedzenia plenarnego Komitetu i z posiedzenia Prezydium Komitetu sporządza się protokół, który podpisuje osoba przewodnicząca posiedzeniu i protokolant.

§10

  1. Uchwały podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy liczby członków, z zastrzeżeniem § 4 ust. 2.
  2. Uchwały w sprawach personalnych podejmowane są w głosowaniu tajnym.
  3. W sprawach niecierpiących zwłoki, z wyłączeniem spraw personalnych, Przewodniczący może zarządzić głosowanie z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej.

§11

Regulamin wchodzi w życie po zatwierdzeniu przez wiceprezesa PAN, nadzorującego pracę Wydziału, przy którym działa Komitet.